Bill Ockerlund -- 1963 Shelby Cobra / Dyke Ridgley -- 1964 Shelby Cobra  (1)

Next:    Thomas Steuer -- 1965 Chevrolet Corvette
 
Back to:   Jeni Yeakel-Swanson -- 1964 Chevrolet Corvette / Gregory Johnson --1969 Chevrolet Camaro

Back to:   Gallery #12 -- Homepage