Thomas Steuer -- 1965 Chevrolet Corvette

Next:    Jeffrey Abramson -- 1964 Chevrolet Corvette / Lorne Leibel -- 1965 Shelby Cobra  (1)
 
Back to:   Bill Ockerlund -- 1963 Shelby Cobra / Dyke Ridgley -- 1964 Shelby Cobra  (1)

Back to:   Gallery #12 -- Homepage