Jeni Yeakel-Swanson -- 1964 Chevrolet Corvette / Gregory Johnson --1969 Chevrolet Camaro

Next:    Bill Ockerlund -- 1963 Shelby Cobra / Dyke Ridgley -- 1964 Shelby Cobra  (1)
 
Back to:   Jeffrey Abramson -- 1964 Chevrolet Corvette / Chris MacAllister -- 1964 Shelby Cobra  (2)

Back to:   Gallery #12 -- Homepage